Последни новини на сайта:

Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда

 

Обучение от разстояние в електронна среда

 

Нормативни актове:

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) (ДВ, бр. 79 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба  №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)

 

Какво е обучение от разстояние в електронна среда?

– Обучение, което се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като обучаващият и обучаемите не се намират физически на едно и също място;
– Включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване;
– Извършва се от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

 

Условия и ред за организиране на обучение от разстояние в електронна среда  (ОРЕС):

Обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО (чл. 115а, ал. 3 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):
– Осъществява се за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.

– Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ – при здравословно причини, при които ученикът не може да посещава училище. 

– Директорът информира родителят за възможността училището да осигури ОРЕС не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението.

– За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

– Обучението от разстояние в електронна започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

– До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

Обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка (чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):
– Осъществява се за отделен ученик в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение до края на извънредната епидемична обстановка:
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; (Приложение)
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

  1. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

– Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ по т. 1 и т. 2. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

 – По т. 3 се подава заявление чрез директора на училището до началника на регионалното управление на образованието. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

– В деня на подаването на документите по т. 3 директорът на училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.

– Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от разстояние в електронна среда за ученика по т. 3 в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението и уведомява родителя и директора на училището.

– За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед след получаване на разрешението от началника на РУО.

– Обучението от разстояние в електронна среда започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

– До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

 

Забележка:
1. В СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез Google Classroom.
2. Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се  поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо  образование

 

Необходими документи:

  1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда ;
  2. Декларация за задължения за осигуряване на обучение от разстояние в електронна среда

 

Прекратяване на обучението от разстояние в електронна среда:
Обучението от разстояние в електронна среда се прекратява:
1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;

  1. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения.

 

Важно!

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Национална седмица на четенето в IV б клас 

 

“Въображението е ковчеже, пълно със злато, а четенето е ключът, който го отваря”.

От 21 до 26 октомври се отбелязва националната седмица на четенето. Целта на тази седмица е да се събуди интереса на децата да обръщат повече внимание на книгите.

Учениците от IV б клас на ИСУ “Св. св. Кирил и Методий”, с ръководители Надя Пашова и Антоанета Папазова, отбелязаха Националната седмица на четенето. Ученичката Виктория Генова заедно със своята майка запозна своите съученици с живота и творчеството на “Патриарха на българската литература” – Иван Вазов.

 

За КИМ новини – Ася Бакалова – ученичка от 10 а клас

В света на книгите

     По случай Националната седмица на четенето, която се провежда от 21 до 26 октомври, днес децата от начален етап за пореден ден запалиха любовта си към книгите още повече, научиха автобиографиите на любимите си автори, четяха и коментираха върху произведенията с ентусиазъм. Като всичко това беше приветствано с приятна обстановка на двора на училището, където децата хем се наслаждаваха на топлото време, хем получаваха полезна и интересна информация и се убедиха в това, какво богатство всъщност са книгите и какво прозорче към света отварят те. Всички ученици бяха много развълнувани и предварително се бяха заели със задачата да изработят постери, да нарисуват картинки, да напишат в тетрадките си автобиографии или да препишат част от изучени творби, за да покажат краснописа си. Учениците още повече се зарадваха на майките и бабите, които през цялата седмица идваха и с огромна радост гостуваха и се включваха в събитието, като четяха приказки, заедно ги обсъждаха и разказваха на децата за живота на авторите. Днес на учениците от 1б, с класен ръководител Илиана Харизанова, им гостуваше бабата на Лазар, госпожа Снежана Карабожикова, бивша учителка в начален етап, която е преподавала в нашето училище. Тя прочете откъс на децата от творбата “Книга за Джунглата” и след това всички заедно се включиха в дискусия по поставени въпроси, като разбраха същността на произведението и някои житейски поуки. Докато едните ученици се занимаваха с тази дейност на открито, в същото време в класната си  стая,  първолачетата бяха изненадани от третокласниците. Учениците от 3б клас бяха подготвили една изненада за малчуганите – разкриха им невероятния свят на  приказните герои. Госпожа Мая Андреева и Мария Мишева бяха подготвили третокласниците повече от чудесно. А в

класа, в който се изнесе малката програма беше 1 ,,а” клас, с класен ръководител Илияна Иванова. Тя беше подготвила подаръчета на децата от 3б клас, като благодарност за труда, който са положили и отличното изпълнение, също бяха възнаградени с ръкоплясканията на малчуганите. Освен тези дейности, учениците от 1 б клас по-рано през тази седмица са се занимавали с четенето на 3Д книжки, които в реално време, чрез изтеглени приложения на техните телефони, са виждали литературните герои как оживяват и така визуално и по-дигитален и иновативен начин са усвоили още по-добре материала си заложен в програмата. Децата от 2 б клас се бяха постарали да запълнят цяла стена с техни картини, свързани с авторите и техните книжки, по този начин отбелязват и предстоящия празник, който ще се проведе на 1-ви ноември- Денят на народните будители. Целият ден беше изпълнен с много усмивки и хубави емоции в ИСУ “Св. св. Кирил и Методий”, като всеки път тук учителите  подготвят учениците си, че винаги да бъдат ангажирани и да се включват в различни дейности, които са много интересни и занимателни!

 За КИМ новини – Виктория Башкехайова 10 а  клас

Националната седмица на четенето стартира във 2. б клас

     “Всеки от детството си взел е,

      нещичко от пътя да му свети.

      може само приказка една,

      но и тя за целия живот му стига…”

    Националната седмица на четенето стартира във 2. Б клас със състезанието “В света на приказките”. С помощта на ментори – Червената шапчица, Пепеляшка и Пипи Дългото чорапче, децата редиха пъзели, избраха най – добър четец, решаваха езикови задачи и упражнения на интерактивната дъска. Отборите бяха равностойни и завършиха с еднакъв брой точки. Второкласниците рисуваха, четоха от любимите си книги и се състезаваха в конкурс за краснопис.

   Родителите също се включиха в “книжно предложение”.  Те направиха селфи с книгата, която обичат да четат. Майката на Илия – Елена Янакиева прочете историята „Ти си специален“.

   Всички заедно доказахме, че четенето не замира, а е полезно и приятно занимание.

 

   Ст. уч-л: Димка Джиева

             

                               

 

Дейностите в Националнта седмица на четенето продължават

     Учениците от IIIклас проведоха състезание по четене и представиха пиесата  “Зелената шапчица” на своите по- малки съученици от първи клас! 

     Третокласниците бяха донесли любими книги и с радост обясниха на малчуганите  защо четенето е важно и полезно!

Националната седмица на четенето

     Започна Националната седмица на четенето. Тя ще продължи до 26 октомври. Неин организатор е Министерството на образованието и науката.
     Днес учениците от I клас посрещнаха в Зелената читалня своята първа гостенка:  г-жа Анна Джарова, майка на първокласничка! 
     Тя прочете на малчуганите една от любимите си приказки, а най- интересно за първокласниците беше, че чуха приказката първо на български и след това на английски език! 
     Освен приятна и забавна, тази инициатива има за цел да насърчава и повишава грамотността на учениците.

Покана

Влезте тук: https://tamuc.zoom.us/j/99875515611?pwd=eXA2UXJNUTBBTHFMWGRTQTR4UHNvdz09

Моля, изберете страница за да разгледате статиите от архива!

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори