Последни новини на сайта:

Раздел: Педагогически съветник

Ученици срещу тормоза в училище

     Учениците в V клас Роберта Симеонова, Страхил Гогов, Дарина Мишева и Ивайла Даскалова на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велинград участваха в програмата „Връстници обучават връстници”, насочена към една от най-наболелите теми при учениците – тормоза и насилието в училище. С помощта на лекции, беседи и презентации през цялата учебна година бяха разяснени кои са видовете тормоз и какво трябва да се направи, ако учениците станат свидетели на насилие.
     Единадесетокласникът Йоан Каръков, който е председател на Ученическия съвет в училището и на Детския и младежки парламент към ЦЛПР-ОДК – Велинград, беше техен ръководител и помощник. Точно той беше и първият ученик, който започна да се бори с училищния тормоз в града преди две години. Тогава данните сочеха, че жертви на тормоз и свидетели на тормоз са били общо около 25% от учениците. От проучванията, направени с анонимни анкети, се вижда, че за последните две години тормозът в училището е спаднал с 21%. Йоан се надява, че петокласниците ще наследят неговата инициатива, за да предадат своите знания и умения и на по-малките ученици.

Темпо

Публикувано 2018-05-29 19:20:26 от Темпо

ОБЩОУЧИЛИЩНИ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА

За родителите

За родители https://www.safenet.bg/bg/materiali

Превенция тормоз

http://www.e-abc.eu/bg/bullying/

https://www.unicef.bg/bg/article/KPD-Polezni-materiali/823

https://www.unicef.bg/bg/article/Provedete-urok-za-pravata-na-deteto-po-sluchay-26-godini-KOONPD/958

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВАНЕ И ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

 1. 1.     Проверка на дневниците и паралелките във връзка със системна и строга регистрация на отсъствията и оценките на учениците, както и вписването им в ученическите книжки.

Срок: всеки месец до 15 число

 1. Провеждане на родителски срещи и индивидуални работни срещи с родителите на ученици, застрашени от отпадане.
 2. Индивидуална работа с ученици, застрашени от отпадане и дейности на училището.
 3. Провеждане на разговор на класните ръководители с родителите на учениците, които са застрашени от отпадане.
 4. Провеждане на разговори с учениците от педагогическия съветник и класния ръководител.
 5. Ежемесечно изпращане на уведомителни писма до Дирекция „Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия.
 6. Педагогическия съветник осъществява консултации във връзка с превенция на отпадането на учениците от училище. Консултации на родители и ученици по проблеми. Организиране и координиране на здравословна и безопасна училищна среда чрез взаимодействие с други институции по конкретни случаи на отпадане на учениците от училище – Държавна агенция за закрила на детето, Център за работа с деца, СДВР и др.
 7. Използване на ресурсите на проект „Твоят час“ – модул „Развитие на способностите и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”. НП „Без свободен час в училище“ на МОН. Проект „Еразъм“.
 8. Осъществяване на контролна дейност на директора, във връзка с дейностите за намаляване на отпадането на учениците от училище.
  1. Своевременно информиране на родителите за успеха и отсъствията на учениците.

Организиране на извънкласни дейности и неформални клубове по интереси, спортни прояви, турнири и др.

 1. Осигуряване на достъп до компютърните кабинети.
 2. Активизиране на ученическото самоуправление.
 3. Съвместни дейности с училищното настоятелство за преодоляване на проблема с отпадането на учениците.
 4. При необходимост предприемане на процедура за издаване на наказателни постановления от кмета на общината за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище.
 5. Включване на родителите в училищни мероприятия.

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Всеки педагогически специалист да се запознае с Механизма за противодействие на  училищния тормоз между учениците, с Алгоритъма за прилагане на Механизма за противодействие  на училищния тормоз между децата и учениците.

Ниво на тормоз

Отговор на училището

Ниско нарушаване на правилата Прекратяване – изтъкване на
нарушеното правило – налагане на
съответната последица. Проблемът
се разглежда на ниво клас – учител,
класен ръководител.
Повтаряне на едни и същи
нарушения на правилата от едни и
същи участници повече от пет пъти.
Протокол за тормоз – възстановяване на щетата. Уведомява се педагогическия
съветник, ръководството и
родителите. Ситуации за
подобряване.
Сериозно – злоупотреба със сила и
екстремни ситуации с последици, в
които съществува опасност за
живота и здравето, както на детето –
жертва, така и на детето
извършител.
Насочване към училищна и местна
комисии за БППМН и полицията,
Отдел Закрила на детето. Среща с
родителите. Вписване в единен
регистър. Възстановяване на щетата
чрез включване на учениците в
допълнителна програма.

 

 

 

 

 

Ако учител стане свидетел на насилие:

 • ? Запазва самообладание!
 • ? Учителят да се опита да раздели насилника и жертвата!
 • ? Говори тихо и спокойно! Не им крещи!

1.Учителят или служителят информира класния ръководител за възникналия проблем.

2. Учителят или класния ръководител насочва ученика /учениците/ към педагогическия съветник, с помощта на който се уточнява ситуацията според основните моменти:

 • ? Осъзнава ли се проблема /има ли ситуация на тормоз?/ и какво се знае за него?
 • ? Кои видове и какви форми на тормоз има в училището?
 • ? Колко често те се проявяват?
 • ? Къде са местата, на които най-често се случват?
 • ? Кои са участниците?

3. Класният ръководител информира родителите за ситуацията и ги насочва към консултация с пед. съветник

4. Педагогическият съветник информира помощник директора за проблема след проведения разговор и уточнено ниво на тормоза.

5. Пом. директорът информира директора за възникналия проблем.

6. При наличие на всички признаци по дефиниция за тормоз в комплекс, по препоръка на Училищния координационен съвет, лицето, което е констатирало ситуацията, я описва в единния регистър на училището.

7. Координационният съвет при нужда уведомява УКБППМН, която излиза с решение след изслушване на страните и свидетелите на проблемната ситуация.

8. Пед. съветник или Председателят на УКБППМН уведомяват външните за училището служби, организации или институции, при нужда – Отдел „Закрила на детето”, МКБППМН, ДПС към ІІ РПУ.

9.Засилване на дежурствата по коридорите и стриктно спазване на   утвърдения от директора график за дежурство, следейки рисковите зони, в които е възможна появата на агресия и тормоз.

 

10. В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие сериозна заплаха за живота на пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112

11. Незабавно уведомява медицинското лице  в училището лично или остава при детето и изпраща друго лице да го извика!

Ако ученик стане свидетел на насилие:

НЕ БЪДИ БЕЗУЧАСТЕН!

 • ? Запази самообладание!
 • ? Ако все още не се е стигнало до физическа саморазправа-опитай се да им попречиш като им говориш спокойно и се опиташ да отклониш вниманието им!
 • ? Ако се станеш свидетел на физическо насилие /побой, заплаха/ между твои съученици в училище, на двора или по време на междучасие ВЕДНАГА уведоми дежурния учител или най-близко намиращия се до теб.
 • ? Ако станеш свидетел на насилие в училище и за пострадалия има реална опасност за здравето и живота ВЕДНАГА позвъни на 112 или помоли друг съученик да го направи!
 • ? Незабавно уведоми учител или медицинското лице в училище!

Ако си претърпял насилие   НЕЗАБАВНО

 1. Потърси ВЕДНАГА помощ от учител, родител, медицинското лице в училище или личния лекар и педагогическия съветник!
 2. Задължително сподели с някой за инцидента!
 3. Обади си на телефон 112, в случай че си на улицата и няма никой при теб
 4. И съобщи какво се е случило и къде се намираш в момента!
 5. Обади се на родител или личен лекар!
 6. Разкажи на  учител на когото имаш доверие!
 7. Потърси помощ на телефон  116 111!
 8. Потърси помощ от социален работник към отдела за закрила на детето!/За да го откриеш помоли учител, на когото имаш доверие да те придружи до отдела в твоето населено място/

Инструктаж на педагогическите специалисти от СУ „Св. св. Кирил и Методий“-Велинград относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция

На видно място в класните стаи и в коридорите на училището да бъдат поставени номерата за спешни повиквания – Национален телефон за спешни повиквания- 112, Националната телефонна линия за деца 116 111, Отдел „Закрила на детето” към Детска педагогическа стая гр. Велинград, ПУ- Велинград.

 I.В началото на всяка учебна година медицинското лице провежда периодичен / встъпителен инструктаж на педагогическите специалисти относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция .

1. Медицинското лице, обслужващо училището, изпълнява задълженията си съобразно Наредба 3 от 27.04.2000 год. За дейността на здравните кабинети в детските заведения и училища / обнародвана В ДВ, бр. 38 от 2000 год. /, длъжностната си характеристика, нормативните актове, регламентиращи дейността на медицинските специалисти в здравния кабинет – Чл. 120 и Чл. 190 от Закона за здравето, КТ и други.

2. Медицинското лице, което обслужва здравния кабинет поддържа постоянна връзка с училищното ръководство.

3. В случай, че медицинското лице отсъства, педагогическият специалист, който носи отговорност за ученика по време на инцидента, подава сигнал до ръководството на училището и до Спешна помощ.

 II. В случай на инцидент с дете или ученик в училище педагогическите специалисти са длъжни да предприемат следните мерки по отношение на начина на взаимодействие с медицинското лице:

2.1 В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие сериозна заплаха за живота на пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112;

2.2 Незабавно уведомява медицинското лице в училището лично или остава при детето и изпраща друго лице да го извика;

2.3 Незабавно информира класният ръководител, който да осъществи контакт с личния лекар на детето или сам осъществява контакт с личния лекар на пострадалото дете и го информира за инцидента. При необходимост дава и допълнителна информация.

2.4 Незабавно информира класния ръководител, който първо се свързва с родителите и ги уведомява за инцидента с детето им, а после информира директора на училището.

2.5 В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е оказало помощ, то същото се задължава да насочи детето и родителите за консултиране с личния лекар, който да извърши профилактичен преглед на детето, с цел проследяване на състоянието му и предотвратяване на следващи усложнения.

2.6 В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е оказало помощ , то класният ръководител също да информира незабавно личния лекар и родителите за инцидента и оказаната помощ от медицинското лице в училището; да насочи родителите към профилактичен преглед при личния лекар.

2.7 В случай на постъпило оплакване от ученик към учител за временно неразположение по време на час или по време на почивка учителят приел оплакването незабавно насочва ученика към медицинското лице в училището, а при необходимост го придружава лично до кабинета му. В случай, че не може да го придружи лично, поради изпълнение на служебните си задължения, то учителят да потърси съдействие от помощния персонал в коридора или друг дежурен или свободен учител.

2.8 Учителят незабавно да информира класния ръководител на ученика за неразположението на детето, независимо от естеството му, а класният ръководител от своя страна незабавно да се свърже с личния лекар на детето и родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето.

2.9 По преценка класният ръководител информира директора на училището след изпълнение на действията описани в точка 2.8.

2.10 В случай, че ученик съобщи за дете или друг ученик, който не се чувства добре на учител или друг служител в училището, то учителят или служителят следва да информират незабавно класния ръководител и медицинското лице в училището, а същите да предприемат стъпките описани от точка 2.8

2.11 Учителите не допускат ученик , който е съобщил, че не се чувства добре да бъде оставен сам и без наблюдение, до идването на медицинското лице в училището, личния лекар или родителя/ настойника/лицето упражняващо грижи за детето.

2.12 Ако не е възможно да се свърже с родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето, личния лекар или медицинското лице в училището, а състоянието на детето се влоши, то учителят звъни на телефон 112.

2.13 Ако не е възможно да се установи контакт с родителя, то класният ръководител информира по-големи братя или сестри на детето, в случай че в училището учат такива.

2.14 Ако дете се е оплакало в училище на учител за временно неразположение предизвикано от главоболие, болка в корема, зъбобол или друго и след потърсено съдействие от медицинското лице в училище същото е дало някакви медикаменти/лекарства, незабавно информира класният ръководител на детето. Класният ръководител информира родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар за състоянието на детето и поетите лекарства.

2.15 Медицинското лице в училище от своя страна при възникване на ситуация в т.2.17 незабавно информира личния лекар на детето и насочва родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето към профилактичен преглед, с цел проследяване на състоянието му.

2.17 В случай, че учител или служител забележи, че дете или ученик видимо не изглежда в добро здравословно състояние, без да е постъпила оплакване от детето, то незабавно да се информира класният ръководител и медицинското лице в училище, а те от своя страна да информират родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар.

2.18 В случай на инцидент с дете в училище или постъпило оплакване от ученик за временно неразположение, то учителите/класните ръководители/други педагогически специалисти задължително се консултират с медицинското лице в училище или личния лекар на детето преди да пристъпят към оказване на долекарска помощ или даване на лекарства/медикаменти от какъвто и да е вид или други действия, за които не са преминали обучение и нямат съответните умения и компетентности.

 III. Забранява се: на учителите или служителите да дават лекарства на учениците, независимо от оплакванията или инцидента, на който децата са станали жертва, преди да са се консултирали с медицинското лице в училището, личния лекар или родителя/настойника/лицето упражняващо грижи за детето, с цел да се избегнат нежелани странични реакции и усложнение.

3.1Учителите/класните ръководители или другите педагогически специалисти насочва детето към консултация с медицинското лице в училището и незабавно осъществяват контакт с родителя и го информира за неразположението на детето му.

 IV. След предприетите неотложни мерки, директорът на училището в срок от един час от узнаването подава първоначалната информация на началника на РУО – Пазарджик и в срок до двадесет и четири часа подава писмен доклад, съдържащ информация за състоянието на пострадалите и за предприетите действия за уведомяване на институциите, които имат отношение по случая. В случай на възникнали бедствия, аварии, пожари, терористични действия и др. извънредни обстоятелства и инциденти, при които има пострадали или са нанесени сериозни щети, се подава първоначална информация на тел.112, на кмета на община Велинград и на началника на РУО – Пазарджик за съответната ситуация в съответствие със Заповед № РД-09-1722/27.02.2017 г. на МОН.

Настоящият инструктаж е изготвен във връзка с МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ За въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз

За въвеждане на защитна  мрежа за справяне с училищния тормоз

Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

I. Задължения на персонала

1. Училищен координационен съвет

 • ? Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво училище.
 • ? Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни ценности, правила и последици.
 • ? Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на тормоз.
 • ? Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата.
 • ? Подпомага класните ръководители с материали или консултации със специалисти, съдейства за органирзиране на периодични обучения на учителите по темата за насилието.

2. Класни ръководители

 • ? В началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на тормоза и насилието.
 • ? С помощта на учениците приемат ценности, правила и последици при прояви на насилие.
 • ? Постерите с приетите ценности, правила и последици се поставят на видно място в класната стая.
 • ? Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.
 • ? Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените процедури и приетите правила и последици.
 • ? За всеки инцидент или проява на насилие попълват протокол, който предават на УКС.
 • ? Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им.
 • ? Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат да привличат различни специалисти, напр. от Центъра за превенция на насилието, МКБППМН, ЦОП и др.
 • ? Информират учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111.
 • ? Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и процедури.
 • ? Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище.

3. Учители, които не са класни ръководители

 • ? Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно.
 • ? Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и взаимопомощ.
 • ? Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на тормоз над ученици.
 • ? Познават правилата и последствията на класа, прилагат ги и изискват от учениците да ги прилагат.

4. Дежурни учители

 • ? Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство, следейки рисковите зони, в които е възможна появата на насилие и тормоз.
 • ? Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на дежурството им.
 • ? Оказват съдействие на колеги при установени от тях нарушения на ученици и докладват на УКС, като попълват протокол, отразяващ инцидента.

5. Помощен персонал

 • ? Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните помещения, за които отговарят.
 • ? Познават основните принципи на действие и ги прилагат – правила, последствия, протокол за реагиране на насилие.
 • ? Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител, заместник-директор, директор.

II. Процедура за информиране и съобщаване на случаи.

? Дете, жертва на тормоз – уведомява класния ръководител устно, родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията.

? Дете, упражнило тормоз – уведомява класния ръководител устно, родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията, изпълнява указанията на УКС за предотвратяване на тормоза.

? Деца, които помагат и подкрепят тормоза – уведомява класния ръководител устно, родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията.

? Дете-наблюдател- уведомява класния ръководител устно, родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията.

Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други форми и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа.

Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен да информира УКС чрез попълване на формата за протокол.

III. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и тормоз сред учениците.

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.

1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър на училището от учителя, който я е наблюдавал. За целта е утвърден „Протокол за отговор на насилие” (Приложение №1).Той се предава на председателя на УКС, който го съхранява.

2. Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота и/или здравето на ученик.

Учителят или служителят действат в следната последователност:

 • ? извеждат пострадалото дете от опасната зона и оказват долекарска помощ;
 • ? при непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на телефон 112;
 • ? уведомяват веднага училищното ръководство иУКС, които уведомяват класния ръководител, който от своя страна уведомява родителите/настойниците на детето;
 • ? описват ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие.

3. Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от такова.

> Всеки служител на СУ „Св. св. Кирил и Методий “-град Велинград, на когото стане известно, че дете в риск се нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми класния ръководител, който от своя страна уведомява училищното ръководство и родителите / настойниците на детето;

 • ? Учителят описва ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие.
 • ? След проверка на случая директорът свиква УКС, който подава сигнал до Отдел „Закрила на детето”.
 • ? УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности на екип от педагогически съветник/психолог, класен ръководител и родител.

4. Действия при установяване, че дете е упражнило тормоз.

 • ? Учителят описва ситуацията писмено в Протокол № 1 за отговор на насилие ;
 • ? Ситуацията се регистрира в единния регистър;
 • ? Детето, упражнило тормоз, описва ситуацията в Протокол №2;
 • ? За изясняване на случая от други деца-наблюдатели родителите им описват ситуацията в Протокол №2;
 • ? Класният ръководител уведомява и свиква среща с родителите;
 • ? Свиква се УКС;
 • ? УКС уведомява МКБППМН, Полицията и отдел „Закрила на детето“;
 • ? УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности с цел намаляване на агресията у детето.

IV. Мерки при кризисни ситуации

1. Комисията заседава най-малко един-два пъти в учебен срок и обсъжда изпълнението на плана, както и резултати от дейността си.

2. При наличие на писмен или устен сигнал, комисията се събира в рамките на 24 часа.

3. При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява Директора на училището. В рамките на един час се подава сигнал в РУО, Отдел ”Закрила на детето” и полицията (детска педагогическа стая).

4. При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за ученик, жертва или в риск от насилие, комисията съставя индивидуален план за кризисна интервенция.

Съставил: УКС за справяне с насилието

Председател: Венета Цанова

Членове:

1. Атанас Денизов

2. Маргарита Гергева

3. Нели Калъчева

 4. Йорданка Прегьова

5. Боряна Пендарова

 6. Красимира Тюкенова

 7. Гергана Николова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРОТОКОЛ за съобщаване /отговор/ на насилие № ………… /

От /педагогически, непедагогически персонал/

…………………………………………………………………………………………………..

Трите имена на ученика

Клас

     
     
     
     
     

Дата…………, час….

Описание на ситуацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предприети мерки

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подпис:…………….

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРОТОКОЛ за съобщаване за насилие № ………… /

 

родител на ……………………………………………………………………….

 ученик/чка от ……………… клас ………………

с класен ръководител ………………………………………………………..

Определям детето си като:

? Дете, жертва на тормоз

? Дете, упражнило тормоз

? Дете, което помага и подкрепя тормоза

? Дете-пряк наблюдател

? Дете, знаещо информация за ситуацията

Дата ……………… , час ……………….

Описание на ситуацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подпис на родител:

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори