Раздел: Прием 2014/2015

Списък на учениците от 1в клас

Childrens-Day-learn-696

Списък на учениците от 1 в клас

2014/2015 учебна година

Списък на учениците от 1б клас

Childrens-Day-paint-698

Списък на учениците от 1 б клас

2014/2015 учебна година

Списък на учениците от 1а клас

Kids-Party-715

Списък на учениците от 1 а клас

2014/2015 учебна година

ПРИЕМ след VII клас – ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

pic00
  • Удостоверение за завършен VII клас – оригинал;
  • Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /след издаване на служебна бележка от комисията по записване в СОУ”Св. св. Кирил и Методий”- Велинград, че ученикът е записан. Изисква се само за ученици от други училища/;
  • Характеристика на ученика;
  • Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар или уч. фелдшер/.

Прием след VII и VIII клас

priem

Прием след VII и VIII клас за учебната 2014/2015 година

priem
 УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 Предстои стартиране на дейностите по приемането на ученици след
завършен VII клас и след завършен VIII клас в държавни и общински
училища за учебната 2014/2015 година (съгласно Наредба
№11/28.03.2005 г. на МОН).
За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни
моменти от кампанията:

Прием след завършен VII клас
Прием след завършен VIII клас

Заповед за прием в І-ви клас за учебната 2014/2015г.

Logo


З А П О В Е Д

№ 380/14.02.2014 год.

 

На основание чл. 147, ал.1, т.1 и т.9, чл.150, ал.1, т.2 и т. 6 от ППЗНП,

писмо изх. № РД22-39/13.01.2014г. на РИО Пазарджик,

решение на Педагогическия съвет /Протокол № 5/11.02.2014г./

и във връзка с приема в І-ви клас за учебната 2014/2015г.

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Добре дошли на сайта на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" Велинград!
close