Последни новини на сайта:

Раздел: Учители

Класни ръководители за учебната 2017/2018 година:

 • ПДГ – Нина Ташева
 • I А клас – Шени Гагова-Качакова, Евгения Стаева
 • I Б клас – Маргарита Гергева, Йорданка Янчовичина
 • I В клас – Величка Цокова, Димка Кривулева
 • II А клас – Илияна Иванова, Антонина Палова
 • II Б клас – Димка Джиева, Катерина Дончева
 • II В клас – Анна Лозанова, Илияна Стойнова
 • III А клас – Мая Андреева, Красимира Тюкенова
 • III Б клас – Юлия Вардева-Сапунджиева, Мария Мишева
 • III В клас – Антоанета Папазова, Соня Гушевилова
 • III Г клас – Любомира Узунова
 • IV А клас – Лиляна Шаламанова, Веселка Аршинкова
 • IV Б клас – София Гьошева, Нели Папаркова
 • IV В клас – Надя Пашова, Виолета Наумова
 • V А клас – Димитър Попов
 • V Б клас – Евелина Ушева
 • V В клас – Венета Вардева
 • VI А клас – Траяна Белухова
 • VI Б клас – Зоя Антонова
 • VII А клас – Мария Делиева
 • VII Б клас – Атанас Денизов
 • VIII А клас – Анна Джарова
 • VIII Б клас – Христо Стоев
 • VIII В клас – Светла Борисова
 • IX А клас – Надежда Деянова
 • IX Б клас – Илияна Мичева
 • IX В клас – Боряна Пендарова
 • X А клас – Елена Тетимова
 • X Б клас – Йорданка Прегьова
 • X В клас – Филип Филипов
 • XI А клас – Тодор Делиев
 • XI Б клас – Василка Дамянова
 • XI В клас – Стеляна Кошеджийска
 • XII А клас – Весела Николова
 • XII Б клас – Светлана Стоева
 • XII В клас – Златка Димитрова

Списък на педагогическия персонал за учебната 2017-2018г.

 

N Име, презиме, фамилия
 1 Венета Христова Цанова
 2 Весела Илиева Николова
Христо Борисов Стоев
Илияна Стойчова Гагова
Надежда Стойчева Деянова
Венета Николова Вардева
Рила Анастасова Попова
Нелли Нерсиковна Калъчева
Елена Иванова Тетимова
10  Анна Илиева Джарова
11  Евелина Лилкова Ушева
12  Божидар Жоров Николчев
13  Василка Сашова Дамянова
14  Илияна Кръстева Мичева
15  Филип Руменов Филипов
16  Златка Димитрова Димитрова
17  Зоя Благоева Антонова
18  Димитър Атанасов Попов
19  Йорданка Атанасова Прегьова
20  Стойчо Борисов Ушев
21  Десислава Марева Харискова
22  Светла Христова Борисова
23  Елисавета Ивова Kавармова
24  Мария Благоева Делиева
25  Тодор Пейов Делиев
26  Стеляна Николова Кошеджийска
27  Ваня Бориславова Кафтанджиева
28  Светлана Илиева Стоева
29  Лина Ангелова Белева
30  Боряна Василева Пендарова
31  Валентина Цанкова Балиeва
32  Траяна Спасова Белухова
33  Антоанета Стоянова Георгиева
34  Тома Томов Чонков
35  Мария Димитрова Караджова
36  Стефан Янков Караманов
37  Атанас Ангелов Денизов
38  Илияна Ташкова Иванова
39  Антонина Хамлетова Палова-Зазьова
40  Димка Славчева Джиева
41  Катерина Атанасова Дончева
42  Анна Кирилова Лозанова
43  Илияна Йорданова Стойнова
44 Мая Благоева Андреева
45  Красимира Йорданова Тюкенова
46  Юлия Георгиева Вардева-Сапунджиева
47  Мария Стойчева Мишева
48  Антоанета Стефанова Папазова
49  Соня Орлинова Гушевилова
50  Евгения Иванова Стаева
51  Лиляна Димитрова Шаламанова
52  Веселка Кирилова Аршинкова
53  Надя Михайлова Пашова
54  Виолета Любенова Наумова
55  София Петрова Гьошева
56  Нели Любенова Папаркова
57  Маргарита Ангелова Гергева
58  Йорданка Илиева Янчовичина
59  Шени Георгиева Гагова
60  Любомира Спасова Узунова
61  Величка Стоянова Цoкова
62  Димка Николаева Кривулева
63  Тодорка Иванова Стефанова
64  Нина Димитрова Ташева
65  Гергана Петрова Николова
66  Огнян Недялков Златев

 

 

Класни ръководители за учебната 2016/2017 година:

ПДГ – Нина Ташева

I А клас – Илияна Иванова, Антонина Палова

I Б клас – Димка Джиева, Катерина Дончева

I В клас – Анна Лозанова, Илияна Стойнова

Класни ръководители за учебната 2015/2016 година:

 • ПДГ – Нина Ташева

 • IА клас–Мая Андреева

 • IБ клас – Юлия Вардева-Сапунджиева

 • IВ клас – Антоанета Папазова

 • IГ клас – Евгения Стаева

 • IIА клас – Лиляна Шаламанова

 • IIБ клас – София Гьошева

 • IIВ клас – Надя Пашова

 • IIIА клас – Нели Папаркова

 • IIIБ клас – Маргарита Гергева

 • IIIВ клас – Шени Гагова-Качакова

 • IVА клас – Стефка Кънчева

 • IVБ клас – Димка Джиева

 • VА клас – Мария Делиева

 • VБ клас – Атанас Денизов

 • VIА клас – Нелли Калъчева

 • VIБ клас – Димитър Попов

 • VIIА клас – Лина Белева

 • VIIБ клас – Траяна Белухова

 • VIIIА клас – Елена Тетимова

 • VIIIБ клас – Йорданка Прегьова

 • IXАклас – Тодор Делиев

 • IXБ клас – Ваня Кафтанджиева

 • IXВ клас – Йорданка Рабаджиева

 • XА клас – Весела Николова

 • XБ клас – Светлана Стоева

 • XВ клас – Мария Боснева

 • XIА клас– Христо Стоев

 • XIБ клас – Василка Дамянова

 • XIВ клас – Рила Попова

 • XIIА клас – Зоя Антонова

 • XIIБ клас – Боряна Пендарова

Добри училищни практики – eTwinning

В навечерието на единот от най-значимите български празници – 01.11.2014 г. в СОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград, 19 учители взеха участие в обучителен семинар по дейност  eTwinning. Той бе орагнизиран от ръководството на училището чрез центъра за развитие на човешките ресурси по Европейската програма Еразъм+.

Списък на учитeлския колектив за учебната 2014/2015 година

1

Ани Николова Василева

2

Венета Христова Цанова

3

Весела Илиева Николова

4

Христо Борисов Стоев

5

Лидия Иванова Кочева

6

Любка Ангелова Тилева

7

Венета Николова Вардева

8

Рила Атанасова Попова

9

Нелли Нерсиковна Калъчева

10

Елена Иванова Тетимова

11

Елена Георгиева Гергова-Еличина

12

Мария Георгиева Ласонова

13

Васкилка Сашова Дамянова

14

Емилия Георгиева Николова

15

Мария Ангелова Боснева

16

Зоя Благоева Антонова

17

Димитър Атанасов Попов

18

Йорданка Атанасова Прегьова

19

Стойчо Борисов Ушев

20

Ивайло Миланов Олев

21

Гергана Илиева Джарова

22

Мария Благоева Делиева

23

Тодор Пейов Делиев

24

Йорданка Милошева Рабаджиева

25

Ваня Бориславова Кафтанжиева

26

Светлана Илиева Стоева

27

Лина Ангелова Белева

28

Боряна Василева Пендарова

29

Траяна Спасова Белухова

30

Антоанета Стоянова Георгиева

31

Цветанка Николаева Борикова

32

Мария Димитрова КараджоваТома Томов Чонков

33

Стефан Янков Караманов

34

Атанас Ангелов Денизов

35

Лиляна Димитрова Шаламанова

36

Анна Кирилова Лозанова

37

София Петрова Гьошева

38

Гинка Димитрова Въргова

39

Надя Михайлова Пашова

40

Виолета Любенова Наумова

41

Нели Любенова Папаркова

42

Илияна Йорданова Стойнова

43

Маргарита Ангелова Гергева

44

Йорданка Илиева Янчовичина

45

Шени Георгиева Гагова

46

Любомира Спасова Узунова

47

Стефка Александрова Кънчева

48

Илияна Ташкова Иванова

49

Димка Славчева Джиева

50

Снежана Борисова Карабожикова

51

Мая Благоева Андреева

52

Антоанета Стефанова Папазова

53

Юлия Георгиева Сапунджиева

54

Радостина Иванова Радулова

55

Гергана Петрова Николова

56

Нина Димитрова Ташева

Класни ръководители за учебната 2014/2015 година

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish