Последни новини на сайта:

Раздел: Учители – архив

Класни ръководители и екипи в начален етап за учебната 2021/2022 година

? ПДГ – Нина Ташева
? I А клас – Илияна Иванова, Антонина Палова
? I Б клас –Илиана Кузева-Харизанова, Йорданка Янчовичина
? II А клас – Анна Лозанова, Илияна Стойнова
? II Б клас – Димка Джиева, Красимира Тюкенова
? III А клас – Любомира Узунова, Шени Гагова-Качакова
? III Б клас – Юлия Вардева-Сапунджиева, Мария Мишева
? IV А клас – Виолета Наумова, Катерина Дончева
? IV Б клас – Надя Пашова, Антоанета Папазова
? V А клас – Елисавета Кавармова
? V Б клас – Надежда Деянова
? VI А клас – Венета Вардева
? VI Б клас – Евелина Ушева
? VI В клас – Мария Делиева
? VII А клас – Десислава Димитрова
? VII Б клас – Мая Ковачева
? VII В клас – Цветанка Борикова
? VIII А клас – Ваня Кафтанджиева
? VIII Б клас – Илияна Гагова
? VIII В клас – Божидар Николчев
? IX А клас – Елена Тетимова
? IX Б клас – Йорданка Прегьова
? IX В клас – Стефан Караманов
? X А клас – Стеляна Кошеджийска
? X Б клас – Йорданка Рабаджиева
? X В клас – Тома Чонков
? XI А клас – Весела Николова
? XI Б клас – Светлана Стоева
? XI В клас – Златка Димитрова
? XII А клас – Анна Джарова
? XII Б клас – Христо Стоев
? XII В клас – Светла Борисова

Класни ръководители за учебната 2019/2020 година

 

Класни ръководители и екипи в начален етап

за учебната 2019/2020 година

 

 • ПДГ – Нина Ташева
 • I А клас – Любомира Узунова,Соня Гушевилова
 • I Б клас –Юлия Вардева-Сапунджиева, Мария Мишева
 • II А клас – Веселка Аршинкова, Виолета Наумова
 • II Б клас – Надя Пашова, Мая Андреева
 • IIIА клас – Шени Гагова-Качакова, Евгения Стаева
 • IIIБ клас – Маргарита Гергева, Йорданка Янчовичина
 • III В клас – Искра Люгова, Илиана Кузева-Харизанова
 • IV А клас – Илияна Иванова, Антонина Палова
 • IV Б клас – Димка Джиева, Катерина Дончева
 • IV В клас – Анна Лозанова, Илияна Стойнова
 • V А клас – Десислава Димитрова
 • V Б клас – Валентина Балиева
 • V В клас – Цветанка Борикова
 • VI А клас – Илияна Гагова
 • VI Б клас – Атанас Денизов
 • V IВ клас – Елисавета Кавармова
 • VII А клас – Димитър Попов
 • VII Б клас – Евелина Ушева
 • VII В – Венета Вардева
 • VIII А клас – Стеляна Кошеджийска
 • VIII Б клас – Йорданка Рабаджиева
 • VIII В клас – Тома Чонков
 • IX А клас – Весела Николова
 • IXБ клас – Светлана Стоева
 • IXВ клас – Златка Димитрова
 • X А клас – Анна Джарова
 • X Б клас – Христо Стоев
 • X В клас – Светла Борисова
 • XI А клас – Надежда Деянова
 • XI Б клас – Илияна Мичева
 • XI В клас – Боряна Пендарова
 • XII А клас – Елена Тетимова
 • XII Б клас – Йорданка Прегьова
 • XII В клас – Филип Филипов

Класни ръководители и екипи в начален етап

за учебната 2018/2019 година

 

 • ПДГ – Нина Ташева
 • I А клас – Веселка Аршинкова, Виолета Наумова
 • I Б клас – Надя Пашова, Нели Папаркова
 • II А клас – Шени Гагова-Качакова, Евгения Стаева
 • II Б клас – Маргарита Гергева, Йорданка Янчовичина
 • II В клас – Искра Люгова, Илиана Кузева-Харизанова
 • III А клас – Илияна Иванова, Антонина Палова
 • III Б клас – Димка Джиева, Катерина Дончева
 • III В клас – Анна Лозанова, Илияна Стойнова
 • IV А клас – Мая Андреева, София Гьошева
 • IV Б клас – Юлия Вардева-Сапунджиева, Мария Мишева
 • IV В клас – Антоанета Папазова, Соня Гушевилова
 • IV Г клас – Любомира Узунова
 • V А клас – Илияна Гагова
 • V Б клас – Атанас Денизов
 • V В клас – Елисавета Кавармова
 • VI А клас – Димитър Попов
 • VI Б клас – Евелина Ушева
 • VI В – Венета Вардева
 • VII А клас – Траяна Белухова
 • VII Б клас – Зоя Антонова
 • VIII А клас – Весела Николова
 • VIII Б клас – Светлана Стоева
 • VIII В клас – Златка Димитрова
 • IX А клас – Анна Джарова
 • IX Б клас – Христо Стоев
 • IX В клас – Светла Борисова
 • X А клас – Надежда Деянова
 • X Б клас – Илияна Мичева
 • X В клас – Боряна Пендарова
 • XI А клас – Елена Тетимова
 • XI Б клас – Йорданка Прегьова
 • XI В клас – Филип Филипов
 • XII А клас – Тодор Делиев
 • XII Б клас – Десислава Димитрова
 • XII В клас – Стеляна Кошеджийска

Класни ръководители за учебната 2017/2018 година:

 • ПДГ – Нина Ташева
 • I А клас – Шени Гагова-Качакова, Евгения Стаева
 • I Б клас – Маргарита Гергева, Йорданка Янчовичина
 • I В клас – Величка Цокова, Димка Кривулева
 • II А клас – Илияна Иванова, Антонина Палова
 • II Б клас – Димка Джиева, Катерина Дончева
 • II В клас – Анна Лозанова, Илияна Стойнова
 • III А клас – Мая Андреева, Красимира Тюкенова
 • III Б клас – Юлия Вардева-Сапунджиева, Мария Мишева
 • III В клас – Антоанета Папазова, Соня Гушевилова
 • III Г клас – Любомира Узунова
 • IV А клас – Лиляна Шаламанова, Веселка Аршинкова
 • IV Б клас – София Гьошева, Нели Папаркова
 • IV В клас – Надя Пашова, Виолета Наумова
 • V А клас – Димитър Попов
 • V Б клас – Евелина Ушева
 • V В клас – Венета Вардева
 • VI А клас – Траяна Белухова
 • VI Б клас – Зоя Антонова
 • VII А клас – Мария Делиева
 • VII Б клас – Атанас Денизов
 • VIII А клас – Анна Джарова
 • VIII Б клас – Христо Стоев
 • VIII В клас – Светла Борисова
 • IX А клас – Надежда Деянова
 • IX Б клас – Илияна Мичева
 • IX В клас – Боряна Пендарова
 • X А клас – Елена Тетимова
 • X Б клас – Йорданка Прегьова
 • X В клас – Филип Филипов
 • XI А клас – Тодор Делиев
 • XI Б клас – Василка Дамянова
 • XI В клас – Стеляна Кошеджийска
 • XII А клас – Весела Николова
 • XII Б клас – Светлана Стоева
 • XII В клас – Златка Димитрова

Списък на педагогическия персонал за учебната 2017-2018г.

 

N Име, презиме, фамилия
 1 Венета Христова Цанова
 2 Весела Илиева Николова
Христо Борисов Стоев
Илияна Стойчова Гагова
Надежда Стойчева Деянова
Венета Николова Вардева
Рила Анастасова Попова
Нелли Нерсиковна Калъчева
Елена Иванова Тетимова
10  Анна Илиева Джарова
11  Евелина Лилкова Ушева
12  Божидар Жоров Николчев
13  Василка Сашова Дамянова
14  Илияна Кръстева Мичева
15  Филип Руменов Филипов
16  Златка Димитрова Димитрова
17  Зоя Благоева Антонова
18  Димитър Атанасов Попов
19  Йорданка Атанасова Прегьова
20  Стойчо Борисов Ушев
21  Десислава Марева Харискова
22  Светла Христова Борисова
23  Елисавета Ивова Kавармова
24  Мария Благоева Делиева
25  Тодор Пейов Делиев
26  Стеляна Николова Кошеджийска
27  Ваня Бориславова Кафтанджиева
28  Светлана Илиева Стоева
29  Лина Ангелова Белева
30  Боряна Василева Пендарова
31  Валентина Цанкова Балиeва
32  Траяна Спасова Белухова
33  Антоанета Стоянова Георгиева
34  Тома Томов Чонков
35  Мария Димитрова Караджова
36  Стефан Янков Караманов
37  Атанас Ангелов Денизов
38  Илияна Ташкова Иванова
39  Антонина Хамлетова Палова-Зазьова
40  Димка Славчева Джиева
41  Катерина Атанасова Дончева
42  Анна Кирилова Лозанова
43  Илияна Йорданова Стойнова
44 Мая Благоева Андреева
45  Красимира Йорданова Тюкенова
46  Юлия Георгиева Вардева-Сапунджиева
47  Мария Стойчева Мишева
48  Антоанета Стефанова Папазова
49  Соня Орлинова Гушевилова
50  Евгения Иванова Стаева
51  Лиляна Димитрова Шаламанова
52  Веселка Кирилова Аршинкова
53  Надя Михайлова Пашова
54  Виолета Любенова Наумова
55  София Петрова Гьошева
56  Нели Любенова Папаркова
57  Маргарита Ангелова Гергева
58  Йорданка Илиева Янчовичина
59  Шени Георгиева Гагова
60  Любомира Спасова Узунова
61  Величка Стоянова Цoкова
62  Димка Николаева Кривулева
63  Тодорка Иванова Стефанова
64  Нина Димитрова Ташева
65  Гергана Петрова Николова
66  Огнян Недялков Златев

 

 

Класни ръководители за учебната 2016/2017 година:

ПДГ – Нина Ташева

I А клас – Илияна Иванова, Антонина Палова

I Б клас – Димка Джиева, Катерина Дончева

I В клас – Анна Лозанова, Илияна Стойнова

Класни ръководители за учебната 2015/2016 година:

 • ПДГ – Нина Ташева

 • IА клас–Мая Андреева

 • IБ клас – Юлия Вардева-Сапунджиева

 • IВ клас – Антоанета Папазова

 • IГ клас – Евгения Стаева

 • IIА клас – Лиляна Шаламанова

 • IIБ клас – София Гьошева

 • IIВ клас – Надя Пашова

 • IIIА клас – Нели Папаркова

 • IIIБ клас – Маргарита Гергева

 • IIIВ клас – Шени Гагова-Качакова

 • IVА клас – Стефка Кънчева

 • IVБ клас – Димка Джиева

 • VА клас – Мария Делиева

 • VБ клас – Атанас Денизов

 • VIА клас – Нелли Калъчева

 • VIБ клас – Димитър Попов

 • VIIА клас – Лина Белева

 • VIIБ клас – Траяна Белухова

 • VIIIА клас – Елена Тетимова

 • VIIIБ клас – Йорданка Прегьова

 • IXАклас – Тодор Делиев

 • IXБ клас – Ваня Кафтанджиева

 • IXВ клас – Йорданка Рабаджиева

 • XА клас – Весела Николова

 • XБ клас – Светлана Стоева

 • XВ клас – Мария Боснева

 • XIА клас– Христо Стоев

 • XIБ клас – Василка Дамянова

 • XIВ клас – Рила Попова

 • XIIА клас – Зоя Антонова

 • XIIБ клас – Боряна Пендарова

Добри училищни практики – eTwinning

В навечерието на единот от най-значимите български празници – 01.11.2014 г. в СОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград, 19 учители взеха участие в обучителен семинар по дейност  eTwinning. Той бе орагнизиран от ръководството на училището чрез центъра за развитие на човешките ресурси по Европейската програма Еразъм+.

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисквитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори