120 години – огнище на просвета и родолюбие, училище на бъдещето!

Историята на всяко училище е маркирано във времето от трите негови опори: сграда – учители – ученици. И докато камъкът,тухлата и бетонът просъществуват дълго,то хората,които са  вдъхнали живот и са му давали „душа”, остават в летописа му само чрез делата си. Но именно делата правят историята ,облика  и визията на училището. Поради това  точно хората,минали през училището година след година,ден по ден,буква по буква  са писали и продължават да пишат най–новата история на училището си.

               Отворило врати през 1889 година вече 120 години  Лъженското първоначално училище,чийто приемник и продължител е СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” е извор на знание, родолюбие, човечност и вдъхновение за вечно младото поколение  на Лъжене, по-късно  и на Велинград. В разпокъсаната от Берлинския договор България, Чепинският край се оказва гранична зона (до 1912 г.). Едва след Съединението в 1885 г. се засилва вниманието на държавната власт към него. Построени са пътища, кои­то свързват Чепинско с Пазарджик, Пещера, Белово, Разлог, Банско, Сърница. Това става при управлението на Стефан Стамболов (1887-1894), заради инте­реса към горското богатство на Западните Родопи.  През 1885г.  в  Лъджене  се  установява  митнически  пост,  а на 1 август 1889 г. се открива пощенска станция   телеграф.В селата Каменица и Лъжене след Освобождението приижда поток от бежан­ци от останалите под турска власт българи в Разложко и днешна Македония, в резултат от което Лъжене се разраства. По-будните хора са изпращали децата си да учат в Каменското училище, докато през 1889 г. се открие Лъженското първоначално училище. То е настанено в непригодни обществени и частни сгради, които по условията си напомнят старите български килийни училища. Будният дух и стремеж към знания и просвета на населението и възходът на младата българска държава са направили възможно построяването на новата сграда, в която през 1908 г. се открива Лъженската държавна прогимназия. Тази училищна сграда е просъществувала близо 70 години, когато през 1977 г. е пострадала непоправимо от земетресение  и  бива  разрушена.

               Първите учители са: Иван Ушев, Атанас Шумлев, Ганка Кирпичева, Димитър Масларов, Олга Тинева, Филип Главеев. През 1903 г. е назначен Мойсей Праматаров, който работи до 1930 година. На учебното дело се посвещават съпругата му Олга Рашкова Праматарова, дъщерите му Анна и Герасима Праматарови.Редят се години на усилен всеотдаен труд на учители и общественост за развитие и утвърждаване на училището. Тук отдават талант, ум и сърце учителите: Анна Масларова, Христо Стоев Попов, Мария Каленова, Кица Попова, Величка Романова, Калиопа Андонова, която е и директор в периода 1941/44 г., Димитрия Попвасилева, Дафина Главинова, Райна Попова, Мария Похлупкова, Петко Захов, който е дългогодишен директор, Кадифа Дамянова. Трудно е да се изброят всич ки учители, работили в училището, но редно е да се отреди място на по-дългогодишните: Димитър Василев Димитров учителства в Първо основно училище 32 години, Маргарита Масларова, Руска Чолева, Манол Чолев, Димитър Мировдиректор на училището от 1945 г., Сава Савчев, Михаил Стаев, Славка Стаева, Янка Тенева, Никола Годев, Вера Пешева, Милка Попова, Софка Ковачева, Екатерина Делибалтова, Венера Ланджова, Мария Янкова, Цветка Калъчева, Мария Бизева, Анна Мечева, Севда Бахчеванска, Ангелина Митева, Емилия Петрова, Екатерина Велева, Димитър Мечев, Г. Митев, Петър Несторов, София Костова, Г. Дойкина, Стоянка Делибалтова, Ангел Горанов, Мария Стамболова, Севда Тричкова, Нешка Табакова, Александра Масларова, Елена Арабаджиева, Кирил Чанков, Маргарита Шаламанова, Ружа Узунова, Красимира Попова,Янка Цинцева,Марина Аврамова,Диана Даскалова, Елена Чанкова, Елена Хорозова, ЯнаЧонкова, Мария Янчева, Екатерина /Халачева/ Велева, Василка Главеева, Соня Бъчварова и много други.През 120 годишното  си съществуване Лъженското училище търпи няколко преименувания и преобразувания, поради промените в образователната система и политика в страната.

            От 1936 г. приема името Народно основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, след 1944 г.се нарича Първо основно училище “Кирил и Методий”. През 1981 г. се преобразува в ЕСПУ “Кирил и Методий”, което през 1987 г. е удостоено със званието Образцово ЕСПУ “Кирил и Методий”. През 1990 г. по решение на колегиума на МОН и на основата на новоприетия Закон на народната просвета учили­щето се преобразува в Образцово СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”.  От 1969г. училището се настанява в нова сграда, в която са оборудвани 16 класни стаи, 3 кабинета и 2 работилници,където обучаваме нашите ученици и до момента. След събарянето на напуканата от земетръса сграда през 1977 г. и поради разрастването на квартал Лъжене тези класни стаи са недостатъчни за за осигуряване на едносменен режим , поради което от 1990 г. с решение на Изпълкома на ОбНС началният курс на училището е настанен в сградата на бившия Пионерски дом, сега Детски комплекс.От 1970 г. училището става базово на Института за подго­товка и усъвършенстване на учителите – Стара Загора, което продължава до 1989 г. През това време и под ръководството на Иван Тричков, който е най-дългогодишният директор на училището (от 1971 до 1992 г.), училището е неизменно център на разнообразна и задълбочена квалификационна дейност в града и в региона и в повечето случаи създател и разпространител на знания и опит в педагогическата теория и практика.От октомври 1992 до август1994 година временно изпълняващ длъжността директор е Ивайло Олев. С конкурс  след това до юли 2007 година длъжността директор на училището до пенсионирането си заема Мария Полежанска. През този период на трудния преход към пазарна икономика училището преживява години на недоимък на финансови средства,преминава на отопление с твърдо гориво с печки, но благодарение на професионализма,единодействието и стоицизма на целия училищен състав не само не отстъпи от завоюваните позиции,но продължи да бъде водещо не само в града ,но и в областта. Особено внимание и усилия  училището вложи в демократизиране на взаимоотношенията в общността, за модернизиране на материалната база, за хуманизиране на училищната среда, за издигане авторитета  на училището  за да отговори на новите изисквания на времето.За да има успех наложителна и необходима беше помощта,съдействието и доверието на семейството и родителите поради нормативния хаос и разпадащата се дисциплина в българското училище. Училището ни днес е модерно,съвременно и приятно благодарение на реализирания проект към Социално инвестиционен фонд,който беше един от първите  в областта,за което съдействие оказва Лидия Шулева. През годините от своето създаване до днес училището е център на богат и разнообразен културен живот, неговите учители са изявени и всеотдайни самодейци в читалището и града. Освен с постиженията си в обучението, учениците от училището активно се включват в обществения и културен живот, в спортните и художествени изяви на града, в региона и чужбина. От 1965 г. те са основното ядро на Духовия оркестър,носещ името на дълго годишния учител и негов ръководител Димитър Мечев, на мажоретния състав.Учениците от училището активно спортуват и тренират в градските клубове, като особено добри са изявите в плуването,волейбола,баскетбола и спортните танци. Отборът по плуване –юноши  през 2005 година след две поредни национални титли взе участие в Световна плувна купа за ученици в Палма де Майорка –Испания. Гордост за училището са изявите на талантливите ни ученици в Клуба по спортни танци,завоювали призови места в национални и международни състезания. Музикалната школа „Звънче” е истинска школа за откриване и развитие на музикалния талант на децата, където нашите ученици заемат особено място..

              В юбилейната година в училището се обучават 600 ученика от I до XII клас и 17 в ПДГ от 47 учители и 14 души обслужващ персонал.

             Сменят се поколения ученици и учители, но погледнем ли назад, виждаме, че училище “Св. св. Кирил и Методий” е било неизменно синоним на висок професионализъм, буден творчески дух, всеотдаен труд, толерантност и уважение, които превратностите на времето не можаха да заличат и с което педагогическата колегия се гордее и пази като свое трудно отстоявано достояние.От учебната 2000/2001 година училището извършва   прием в профилирана паралелка “Природоматематически профил – математика, информационни технологии с интензивно изучаване на английски език” след VII клас,по-късно профилираното обучение се осъществява и след VІІІ клас в двата профила – природоматематичен и хуманитарен. Интересът към изучаването на английски език, информатика, информационни технологии е голям и нашето училище удовлетворява този интерес, като полага усилия това да става на възможно най-високо ниво. Оборудвани са 4 кабинета по информа­ционни технологии.Реализацията на нашите ученици в различни направления и професионални области в страната и чужбина е гордост за всеки учител,отдал ум и сърце за да даде знания на всеки,който иска да ги получи.Много са възпитаниците на училището, утвърдили се като успешни и водещи лекари, инженери, адвокати, учители, музиканти, но в последните години потвърждение за успешната и задълбочена работа на ученици и учители са показаните резултати при постъпването им в престижни университети в страната и чужбина.Всяка година преподаватели от колектива са номинирани, като учители на годината, а Мария Полежанска е удостоена със званието ”Директор на годината” за учебната 2005/2006 година и почетно отличие ”Неофит Рилски” от МОН за дългогодишна цялостна високопрофесионална дейност в системата на народната просвета през 2007 г.

             Честваме 120 годишния юбилей на скъпото ни училище като се опираме на непреходните български традиции в образованието, с поглед в бъдещето,с очакване на бъдещите ни възпитаници. Ние, учителите от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” сме убедени, че можем и трябва да отговорим на съвременните изисквания към нас, на предизвикателствата на времето да подготвим младите хора, нашите ученици за живот в демократично гражданско общество. Колективът на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” си дава ясна сметка за извършеното от поколенията преди него, прекланя се пред неизмеримото дело на първооснователите и техните последователи, с дълг и отговорност ще продължи великото дело, като достоен продължител на започнатото от първоучителите –светите братя Кирил и Методий.                                           

                                                                Да ни е честит 120 годишният юбилей!              

                                                                                            Пламен Алеков,                                                                  

                                                                                            Директор на СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, до 2010 година

Leave a Reply

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори