ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Национални програми и проекти 2022/2023г.

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

 1. НП „Обучение за ИТ умения кариера“- възможност за придобиване на професия „Приложен

програмист“- стартира от 10 клас;.

 1. НП „Без свободен час“ – Модул 1 и Модул 2;
 2. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”;
 3. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и

училищното образование“:

       * „ИКТ– хардуерно оборудване“

       * „ИКТ – е-дневник“

       * „ИКТ – интернет свързаност“

 1. НП „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите

специалисти“;

 1. НП „Иновации в действие“: „Креативна мисия в облака“;
 2. НП „Отново заедно“;
 3. НП “Осигуряване на съвременна образователна среда: Модул: „Подобряване на условията за

експериментална работа по природни науки“;

 1. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“;
 2. НП „ Училищен плод“;
 3. ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

     * КД1 “Обучения на учители в чужбина“

     * КД2 „Break for you break for everyone“ – партньори: Испания, Гърция;

     * КД2 „Big problems go mini” – партньори: Германия, Испания.

 1. Клубове занимания по интереси – съгласно Наредбата за Приобщаващо образование.

 

ПРОЕКТИ

 1. Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ Образование за утрешния ден“ – Дейност 3 и

Дейност 6;

 1. Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в

условията на кризи“ – Дейност 2 и Дейност 5;

 1. Проект на МОН BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата

на предучилищното образование“.

 

Национални програми и проекти 2021/2022г.

 1.  НП „Обучение за ИКТ кариера“- възможност за придобиване на професия „Приложен програмист“- стартира от 10. клас.
 2. НП Бизнесът преподава:
 • Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“- Орак Инженеринг ЕООД;
 • Модул 2 „Учители в предприятия“ – ТехноЛогика ЕАД;
 • Модул 3 „Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище“ – АТЛАСКОМ ООД.
 1. НП „Без свободен час” – Модул 1 и Модул 2.
 2. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”.
 3. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.
 4. НП Иновации в действие „Креативно иновативна мисия “.
 5. НП „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“.
 6. НП „Отново заедно“.
 7. НП „ИКТ в системата на училищното образование“ – е-дневник, доизграждане на wi-fi мрежата.
 1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул; Културните институции като образователна среда”.

11.НП „Оптимизация на вътрешната структура на персоналa”. 

 1. 12.  НП „Изграждане на училищна STEM среда”.
 2. Програма „Еразъм + “:
 • „Stop violence and discrimination”;
 • „World of emotions“;
 • „Big problems go mini”.
 1. Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
 2. 15. Проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
 3. Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 4. Акредитация по „Еразъм КД1”.
 5. Откриване на STEAM Център по природни науки и иновации” 18.03.2022 г.

 

Национални програми и проекти 2019/2020г.

 

 1. НП „Иновации в действие“ – „Креативно иновативна мисия „
 2. НП  „Детско полицейско управление“
 3. НП  „Обучение на талантливи ученици за участие в състезания и олимпиади“-техническо

чертане

 1. НП  „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“
 2. НП  „Без свободен час“ модул „Без свободен час в училище“
 3. НП  „ИКТ в системата на училищното образование“ – е-дневник, доизграждане на wi-fi

мрежата

 1. НП „Обучение за ИТ кариера“- възможност за придобиване на професия „Приложен

програмист“- стартира от 10 клас

 1. Проект  „Киберскаути и киберсигурност”
 2. Седмица на програмиране – “Запознайте се и програмирайте
 3. “Посланици на здравето”
 4. “Нашите пари”
 5. “Еко училище”
 6. “Детско полицейско управление“
 7. Програма Еразъм +   

? “Спрете насилието и дискриминацията”

? “World of emotions”

 1. “По-здрави”
 2. “Move week” – Световна седмица на движението
 3. Изследователска лаборатория „Времето е наше“ – НК „За чиста околна среда – 2019г.“на

МОСВ и ПУДООС.

 

Национални програми и проекти 2018/2019г.

 

 1. По програмата Erasmus + – Релационна и емоционална компетентност в училище
 2. НП „Иновации в действие“ – „К И М в мисли и действия„
 3. НП „Детско полицейско управление“
 4. НП „Обучение на талантливи ученици за участие в състезания и олимпиади“
 5. НП „Квалификация на професионалното развитие на педагогическите специалисти“
 6. НП „Без свободен час“ модул „Без свободен час в училище“
 7. НП „ИКТ в системата на училищното образование, дейност 3, мярка 3.2“
 8. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул осигуряване на ученически

шкафчета

 1. Проект „Киберскаути и киберсигурност”
 2. Седмица на програмиране – “Запознайте се и програмирайте” отговорниците по проекта:

Тома Чонков, Стойчо Ушев, Д.Димитрова, Светла Борисова, Елисавета Кавармова, Димка

Джиева, Ани Лозанова.

 1. “Посланици на здравето” – отговорници: Соня Гушевилова, В. Аршинкова, Венета Цанова
 2. “Нашите пари” – отговорници: Дончева, Гергева, Палова
 3. “Еко училище” – отговорник Филип Филипов
 4. Твоят час
 5. “Иновациите” – продължава
 6. “Кибер агент” – детско полицейско управление
 7. По програма Еразъм +   

        * “Спрете насилието и дискриминацията” – отговорник Рила Попова

        * “World of emotions” – отговорник Василка Дамянова

 1. “По – здрави” – за учениците от начален етап
 2. “Знания за успех” – класни ръководители  от  начален  етап.

 

Национални програми и проекти 2016/2017г.

 

 1. 2016/2017г.  Многостранен проект с Испания и Германия „Energy – Efficiency – Empowerment

”, финансиран от Европейска програма “Erasmus+”, съвместно с  гимназия Silverberg –

Gymnasium в Бедбург, Германия и IES Joaquin Rodrigo в Мадрид, Испания.

 1. 2016/2017г.  Проект „Детско полицейско управление“ – националната превантивна програма

съвместно с районно управление на Областна дирекции на МВР – Велинград.

 1. 2016/2017г.  Член на „Oracle” академия.
 2. 2016/2017г.  Проект „Кулинарно междучасие – Манджицу“ на Лидл България, който има за

цел по забавен и интересен начин да  запознае децата от 1-ви до 4-ти клас с основни теми от

здравословното и балансирано хранене.

 1. 2016/2017г.  Участие в граждански проект на сдружението „Преводач – доброволци

подпомагат часовете от философски цикъл“.

 1. 2016/2017г.  Училището е одобрено от Гьоте институт за изпитен център за полагане на изпит

по немски език – Ниво Б2, която дава на абитуриентите право на достъп до немски висши

училища.

 1. 2016/2017г.  Участие в проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на

учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични

знания, умения и компетентности (Твоят час)", финансиран от Оперативна програма "Наука и

образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Национални програми и проекти 2015/2016г.

 

 1. 2015/2016г. – Нови напълно обзаведени стаи за начален етап в основната сграда открити на

15.09.2015г.

 1. 2015/2016г. – “Модел за алтернативно зелено място за учене” – открит на 06.11.2015г.

съвместно с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната

среда/ПУДООС/.

 1. 2015/2016г. – Училището е обявено за DSD училище.
 2. 2015/2016г. – Оптимизиране на компютърен кабинет 203 с 8 лаптопа.
 3.  

Национални програми и проекти 2014/2015г.

 1. 2014/2015г. – Открита е зала за тенис.
 2. 2014/2015г. – Открито е шахматно поле /площадка/
 3. 2014/2015г. – Обогатяване на материално техническата база в начален етап от училищното

настоятелство.

 1. 2014/2015г. – Многостранен проект “Strong body – healthy life” по програма “Еразъм” с

партньори от Полша, Румъния и Турция.

 1. 01.07.2015г. – Училището става член на Световен образователен форум.

 

Национални програми и проекти 2012/2013г.

 

 1. 2012г. – печелим двустранен проект с Дания „B.O.S.S.” по програма „Коменски“.
 2. 2012г. – печелим проект по програма „Коменски“ за многостранно партньорство между

училища от: България, Англия, Полша, Унгария, Словения, Италия и Турция, в начален етап.

 1. 2012г. – печелим право за участие в НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на

обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади по чужди езици“.

 1. 2012/2013г. – Първи прием след VII клас профил хуманитарен с интензивно изучаване на

немски език.

 1. 2012/2013г. – Открито е „Ателие на твореца“ за учениците от I до IV клас по проект спечелен

от МОН.

 1. 2013г. – печелим право за участие в НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на

обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади по информационни технологии“.

 1. 2013г. Оборудване с мултимедийна презентационна техника на кабинети по български език и

литература, математика, чужди езици ,  3 кабинета на начален етап на образование и ПДГ.

 1. 2013г. – Открит е методичен кабинет за учителите.

 

Национални програми и проекти 2010/2011г.

 

 1. 2010/2011г. – Първи прием след VII клас профил технологичен с интензивно изучаване на

английски език.

 1. 2010/2011г. – Включване в тригодишен проект “Успех“ по програма „Да направим училището

привлекателно за младите хора“ съфинансиран от ЕСФ по  Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси”.

 1. 2010/2011г. – Първи прием след VIII клас профил технологичен.
 2. 2011г. – Включване в програма “Училищен плод“ към Държавен фонд „Земеделие“.
 3. м. май 2011г. – Открита е конферентната зала на училището.
 4. м. декември 2011г. е открит мултимедиен кабинет за учениците от I до IV клас.

Leave a Reply

$date = get_the_date(); $date = bgdate($date); echo $date;
Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисквитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори