Огнище на просветата

   Преди 118 години в село Лъжене отваря  врати за просвещение Лъженското първоначално училище, чиито приемник и продължител е СОУ “Св. св. Кирил и Методий”.

     В разпокъсаната от Берлинския договор България, Чепинският край се оказва гранична зона (до 1912 г.). Едва след Съединението в 1885 г. се засилва вниманието на държавната власт към него. Построени са пътища, които свързват Чепинско с Пазарджик, Пещера, Белово, Разлог, Банско, Сърница. Това става при управлението на Стефан Стамболов (1887-1894), заради интереса към горското богатство на Западните Родопи. През 1885 г. в Лъжене се установява митнически пост, а на 1 август 1889 г. се открива пощенска станция с телеграф.
В селата Каменица и Лъжене след освобождението приижда поток от бежанци от останалите под турска власт българи в Разложко и днешна Македония, в резултат от което Лъжене се разраства. По-будните хора са изпращали децата си да учат в Каменското училище, докато през 1889 г. се открие Лъженското първоначално училище. То е настанено в непригодни обществени и частни сгради, които по условията си напомнят старите български килийни училища. Будният дух и стремеж към знания и просвета на населението и възходът на младата българска държава са направили възможно построяването на новата сграда, в която през 1908 г. се открива Лъженската държавна прогимназия. Тази училищна сграда е просъществувала близо 70 години, когато през 1977 г. е пострадала непоправимо от земетресение и бива разрушена.
Първите учители са: Иван Ушев, Атанас Шумлев, Ганка Кирпичева, Димитър Масларов, Олга Тинева, Филип Главеев. През 1903 г. е назначен Мойсей Праматаров, който работи до 1930 година. На учебното дело се посвещават съпругата му Олга Рашкова Праматарова, дъщерите му Анна и Геросима Праматарови.
Редят се години на усилен всеотдаен труд на учители и общественост за развитие и утвърждаване на училището. Тук отдават талант, ум и сърце учителите: Анна Масларова, Христо Стоев Попов, Мария Каленова, Кица Попова, Величка Романова, Калиопа Андонова, която е и директор в периода 1941/44 г., Димитрия Попвасилева, Дафина Главинова, Райна Попова, Мария Похлупкова, Петко Захов, който е дългогодишен директор, Кадива Дамянова. Трудно е да се изброят всички учители, работили в училището, но редно е да се отреди място на по-дългогодишните: Димитър Василев Димитров учителства в Първо основно училище 32 години, Маргарита Масларова, Руска Чолева, Манол Чолев, Димитър Миров, директор на училището от 1945 г., Сава Савчев, Михаил Стаев, Славка Стаева, Янка Тенева, Никола Годев, Вера Пешева, Милка Попова, Софка Ковачева, Екатерина Делибалтова, Венера Ланджова, Мария Янкова, Цветка Калъчева, Мария Бизева, Анна Мечева, Севда Бахчеванска, Ангелина Митева, Емилия Петрова, Екатерина Велева, Димитър Мечев, Д. Митев, Петър Несторов, София Костова, Ангелина Митева, Ангел Горанов, Мария Стамболова, Севда Тричкова, Нешка Табакова, Александра Масларова, Елена Арабаджиева, Кирил Чанков, Маргарита Шаламанова, Ружа Узунова и много други.
През повече от вековното си съществуване Лъженското училище търпи няколко преименования и преобразувания, поради промените в образователната система и политика в страната.
От 1936 г. приема името Народно основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, след 1944 г. се нарича Първо основно училище “Кирил и Методий”. През 1981 г. се преобразува в ЕСПУ “Кирил и Методий”, което през 1987 г. е удостоено със званието Образцово ЕСПУ “Кирил и Методий”. През 1990 г. по решение на колегиума на МОН и на основата на нповоприетия Закон на народната просвета училището се преобразува в ОСОУ “Св. св. Кирил и Методий”.
През 1969 г. училището разполага с нова сграда, в която са оборудвани 16 класни стаи, 3 кабинета и 2 работилници. След събарянето на напуканата от земетръса сграда през 1977 г. и поради разрастването на квартал Лъжене тези класни стаи са недостатъчни за непроменения брой ученици, поради което от 1990 г. с решение на Изпълкома на ОбНС началния курс на училището е настанен в сградата на бившия Пионерски дом, сега Детски комплекс.
От 1970 г. училището става базово на Института за подготовка и усъвършенстване на учителите – Стара Загора, което продължава до 1989 г. През това време и под ръководството на Иван Тричков, който е най-дългогодишния директор на училището (от 1971 до 1992 г.), училището е неизменно център на разнообразна и задълбочена квалификационна дейност в града и в региона и в повечето случаи създател и разпространител на знания и опит в педагогическата теория и практика.
През годините от своето създаване до днес училището е център на богат и разнообразен културен живот, неговите учители са изявени и всеотдайни самодейци в читалището и града. Освен с постиженията си в обучението, учениците от училището активно се включват в обществения и културен живот, в спортните и художествени изяви на града, в региона и чужбина. От 1965 г. те са основното ядро на Духовия оркестър с ръководител дългогодишния учител Димитър Мечев, балетния състав и спортните клубове.
В юбилейната година в училището се обучават 770 ученика от I до XII клас и 36 в ПДГ от 58 учители и 17 души обслужващ персонал.
Сменят се поколения ученици и учители, но погледнем ли назад, виждаме, че училище “Св. св. Кирил и Методий” е било неизменно синоним на висок професионализъм, буден творчески дух, всеотдаен труд, толерантност и уважение, които превратностите на времето не можаха да заличат.
От учебната 2000/2001 година училището извърши първи прием в профилирана паралелка “Природоматематически профил – математика, информационни технологии – с интензивно изучаване на английски език”.
В училището се обучават 95 ученика в профилирани паралелки с прием след VIII клас.
Интересът към изучаването на английски език, информатика, информационни технологии е голям и нашето училище удовлетворява този интерес, като полага усилия това да става на възможно най-високо ниво. Оборудвани са 3 кабинета по информационни технологии.
През годините бяха излъчени за конкурса “учител на годината”: Шени Гагова, Атанас Денизов, Елена Хорозова, Елена Чанкова, Яна Чонкова, Василка Главеева, Лиляна Шаламанова.
Честваме 118-та годишнина на скъпото ни училище в трудно време на преход към пазарна икономика и реформа в образователната система с цел приобщаването и приравняването към европейските ценности и стандарти. Като се опираме на непреходните български традиции в образованието, ние учителите от СОУ “Св. св. кирил и Методий” сме убедени, че можем и трябва да отговорим на съвременните изисквания към нас, на предизвикателствата на времето да подготвим младите хора, нашите ученици за живот в демократично гражданско общество. Колективът на СОУ “Св. св. кирил и Методий” си дава ясна сметка за извършеното от поколенията преди него, прекланя се пред неизморимото дело на първооснователите и техните последователи, с дълг и отговорност ще продължи великото дело, като достоен продължител на започнатото от първоучителите светите братя Кирил и Методий.

Да ни е честита 118-та годишнина!

Мария Полежанска,
Директор на СОУ “Св. св. Кирил и Методий” до 2006г.

Leave a Reply

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish